Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Ερευνητικές Ομάδες » Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)

Η Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης – Ομάδα Προφορικής Ιστορίας συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος, υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Γ. Κ. Θεοδωρίδη.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της ομάδας εστιάζεται στην περίοδο της Μεταπολίτευσης και, πιο συγκεκριμένα, στην καθοριστική της σημασία για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και συνολικά του πολιτικού συστήματος της χώρας. Η συνθήκη η οποία αναδεικνύει τα σημερινά ερωτήματα σχετικά με αυτήν την περίοδο είναι αναμφισβήτητα τα χρόνια της κρίσης, μίας κρίσης όχι μόνο οικονομικής αλλά κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής. Με βάση αυτό τον προβληματισμό, η ερευνητική προσπάθεια εστιάζει στα μέλη των πολιτικών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα ήταν οι δημοκρατικοί θεσμοί που ανέλαβαν σχεδόν εξολοκλήρου το έργο της μετάβασης στο δημοκρατικό καθεστώς ενώ λειτούργησαν ως οι βασικότεροι πυλώνες της πολιτικής σταθερότητας και επιτέλεσαν το ρόλο της ενσωμάτωσης των μαζών στην πολιτική διαδικασία και του διαχειριστή των κρατικών υποθέσεων.

Η μεθοδολογία της έρευνάς μας είναι αυτή της βιωματικής, αφηγηματικής προσέγγισης που προσφέρει η προφορική ιστορία με σκοπό να ξεπεραστούν οι διάφοροι περιορισμοί και ο μη αναλυτικός χαρακτήρας της γεγονοτολογικής της ιστοριογραφίας και ιδίως της πολιτικής ιστορίας. Οι προφορικές πηγές ανοίγουν νέες προοπτικές για την έρευνα των πολιτικών στάσεων και μπορούν να φέρουν στο ερευνητικό προσκήνιο την «ανώνυμη» και «σιωπηρή» πλειοψηφία της κοινωνίας. Μπορούν να προσφέρουν πολλές πληροφορίες για τις δράσεις και τις στάσεις των απλών ή/και κατωτέρων μελών των κομμάτων, τις επιρροές τους, το κοινωνικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο, τις σχέσεις που αναπτύσσουν εντός και εκτός της οργανωμένης κομματικής ζωής και να συμβάλλουν, τέλος, στην ανασύνθεση των πολιτικών οργανώσεων σε επίπεδο βάσης.

Το υλικό που θα προκύψει μετά το πέρας των συνεντεύξεων θα απομαγνητοφωνηθεί, επεξεργαστεί και ταξινομηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και στη συνέχεια, η ομάδα θα προχωρήσει στη μελέτη και την ανάλυσή του. Η δημοσίευση της σχετικής μελέτης ευελπιστεί να συμβάλλει στην περαιτέρω έρευνα της περιόδου της Μεταπολίτευσης.

Το συγκεντρωθέν αυτοβιογραφικό υλικό θα ανήκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΠΑ). Μέσα στους στόχους της παρούσας ερευνητικής πρότασης συγκαταλέγεται και η δημιουργία ενός Αρχείου Οπτικοακουστικών Μαρτυριών (ΑΟΜ) που θα είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους τους ερευνητές σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες επιστημονικής έρευνας και δεοντολογίας.

Από το 2022 η Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ-ΟΠΙ) λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας του Τμήματος ΠΕΔΔ (ΟΠΙ-ΠΕΔΔ).

 Ενδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό προφορικών συνεντεύξεων

 Ερευνητικό πρόγραμμα «40 χρόνια Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.: Ιστορία, Μνήμη και Επιστήμη»