Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » 40 χρόνια Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.: Ιστορία, Μνήμη και Επιστήμη

40 χρόνια Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.: Ιστορία, Μνήμη και Επιστήμη

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως αφετηρία το ορόσημο των 40 χρόνων αυτοτελούς λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Π.Ε.Δ.Δ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), καθώς και την επικείμενη πενηνταετηρίδα της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας. Θέτει στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος την ανάδυση ενός επιστημονικού κλάδου σε συνθήκες ραγδαίων κοινωνικών μεταβολών και, πιο συγκεκριμένα, την ίδρυση, αυτονόμηση και εδραίωση του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ. εντός του ευρύτερου μεταπολιτευτικού συγκείμενου του εκδημοκρατισμού.

Με βάση αυτήν τη στόχευση, η ΕΟΜ-ΟΠΙ θα επιχειρήσει να φωτίσει την τομή της «απονομικοποίησης»  ή της «ουσιαστικής χειραφέτησης»  του Τμήματός μας, όπως αυτή συντελέστηκε κατά το διάστημα 1978-1982, αλλά και συνολικότερα, τις επιστημολογικές αναγκαιότητες, τους διοικητικούς όρους και τις κοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις που συνέβαλλαν στην ανάδειξη της Πολιτικής Επιστήμης σε διακριτό ακαδημαϊκό κλάδο. Το πρωταρχικό ερώτημα που καλούμαστε να διερευνήσουμε αφορά στο κατά πόσο η απαγκίστρωση του Τμήματός μας από το αντίστοιχο Νομικό αναδιαμόρφωσε την πειθαρχία της Πολιτικής Επιστήμης στο Ε.Κ.Π.Α., υπό ποιους όρους και προς ποια κατεύθυνση.

Προς επίτευξη του εν λόγω ερευνητικού σκοπού προβλέπεται η διενέργεια αρχειακής έρευνας στις σχετικές βάσεις του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και η λήψη προφορικών μαρτυριών από τους/ις πρωταγωνιστές/ριες της αυτονόμησης του Τμήματος, δηλαδή από το επιστημονικό προσωπικό που το στελέχωσε κατά την περίοδο 1982 - 1986.

Ερευνητές/ερευνήτριες: Βασίλης Κόττας, Χρήστος Μαρασλής, Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, Διονύσης Παπατριανταφύλλου, Μαρία (Μάνια) Σωτηροπούλου

Επιστημονική εποπτεία: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης